USERNAME  :  PASSWORD :  

Login

ระบบกำลัง Maintenance ประจำวัน อาจทำให้ท่านใช้งานระบบไม่สะดวกนี้ช่วงเวลานี้ ท่านสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง หลังเวลา 3.30 น.


username คือ รหัสบัตรประชาชน


password ในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก คือ เบอร์มือถือ/เบอร์โทรศัพท์บ้าน